Αναλαμβάνουμε να φέρουμε εις πέρας τις προσωπικές ή και επιχειρηματικές σας υποχρεώσεις έναντι όλων των φορέων του Δημοσίου. Με απόλυτη εχεμύθεια, ταχύτητα και εξειδικευμένη γνώση, σας προσφέρουμε τις κάτωθι υπηρεσίες:

  • Λογιστικές και Φορολογικές υπηρεσίες
  • Οργάνωση και επίβλεψη Λογιστηρίου ή Οικονομικού τμήματος
  • Φορολογικός και Ασφαλιστικός σχεδιασμός
  • Υπηρεσίες διαχείρισης και μισθοδοσίας προσωπικού
  • Εξαγορές – Συγχωνεύσεις – Διασπάσεις – Μετασχηματισμοί
  • Εκκαθαρίσεις/Λύσεις εταιρειών
  • Εφαρμογή Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ)
  • Ίδρυση εταιρειών στην αλλοδαπή

Γενικές υπηρεσίες

Επιτυγχάνουμε την λογιστική και φορολογική εναρμόνιση της επιχείρησής σας με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.  Έχοντας ως στόχο την ελαχιστοποίηση των κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένη η επιχείρηση, καθώς και την εύρυθμη λειτουργία της και τη μεγιστοποίηση της κερδοφορίας της. Υπό αυτό το πρίσμα, το εξειδικευμένο μας προσωπικό είναι δίπλα σας ώστε να σχεδιάσετε μαζί το εταιρικό σχήμα που σας ταιριάζει και σας συμφέρει περισσότερο. Έτσι  αποφεύγετε τυχόν ασύμφορες και άνευ αντικρίσματος φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις.

Αναλαμβάνουμε την τήρηση των λογιστικών σας βιβλίων και την φορολογική σας υποστήριξη Πανελλαδικώς.  Είτε δια ζώσης, είτε κάνοντας χρήση διάφορων καινοτόμων εφαρμογών πληροφορικής. Σε περιπτώσεις δε, που η εταιρεία σας διαθέτει ήδη οργανωμένο λογιστήριο μικρής ή μεγάλης κλίμακας, εγγυόμαστε την απρόσκοπτη λειτουργία του.  Αυτό επιτυγχάνεται είτε επιβλέποντας ή και οργανώνοντάς το περαιτέρω. Επίσης, εάν προκύπτουν ανάγκες πρόσθετης πληροφόρησης των διοικούντων, προσφέρουμε υπηρεσίες Οικονομικής διεύθυνσης κάνοντας χρήση ειδικών εργαλείων της Οικονομικής επιστήμης.

Όσον αφορά την διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού, με γνώμονα ότι αυτή αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές επιχειρησιακές λειτουργίες ενός οργανισμού, διαχειριζόμαστε το προσωπικό της επιχείρησής σας παρέχοντας παράλληλα ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών μισθοδοσίας.

Εξιδεικευμένες υπηρεσίες

Σε ένα τόσο ταχέως μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον όπου παγκοσμίως προκύπτουν διάφορες ευκαιρίες και προκλήσεις, η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα αποτελούν ίσως του κύριους παράγοντες επιχειρηματικής επιτυχίας. Σε αυτό το πλαίσιο, σας παρέχουμε εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες αναφορικά με εξαγορές, συγχωνεύσεις, διασπάσεις ή μετασχηματισμούς εταιρειών. Όπου απαιτείται, συνεργαζόμαστε με τους πλέον καταξιωμένους ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές της Ελληνικής αγοράς και του εξωτερικού, ώστε να σας παρέχουμε μία ολοκληρωμένη γκάμα υπηρεσιών σχετικών με κάθε είδους εταιρικό μετασχηματισμό.

Αν παραστεί ανάγκη εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στην επιχείρησή σας, διαθέτουμε την απαραίτητη τεχνογνωσία.  Έτσι επιτυγχάνεται η ομαλότερη μετάβαση σε αυτά. Σε περίπτωση δε που κάποια εταιρεία ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής της, οι φορολογικοί και νομικοί μας σύμβουλοι έχοντας την απαιτούμενη εμπειρία και γνώση, αναλαμβάνουν την εκκαθάριση και λύση της.

Τέλος, παρά το γεγονός ότι η ίδρυση μιας εταιρείας στο εξωτερικό ακούγεται ελκυστική, αυτή είναι μία πολύπλοκη διαδικασία η οποία παράλληλα ενέχει αρκετούς και σημαντικούς φορολογικούς κινδύνους. Εν προκειμένω, σας καθοδηγούμε καθ’ όλη την διάρκεια ίδρυσης της αλλοδαπής εταιρείας, διασφαλίζοντας την εναρμόνιση με την εκάστοτε ισχύουσα Ελληνική και παγκόσμια φορολογική νομοθεσία.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα ή απορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας