Αναλαμβάνουμε να ενισχύσουμε τις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες. Σας παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών με μοναδικό γνώμονα την βελτίωση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας της επιχείρησής σας. Μεταξύ άλλων, οι υπηρεσίες που σας προσφέρουμε έχουν ως εξής:

  • Διοίκηση επιχειρήσεων
  • Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων
  • Ανάπτυξη Εσωτερικού Ελέγχου
  • Οργάνωση πιστωτικής πολιτικής
  • Διαχείριση ταμειακών ροών
  • Ανάπτυξη συστημάτων διοικητικής πληροφόρησης
  • Εφαρμογή κοστολογικής διαδικασίας
  • Οργάνωση μηχανογραφημένης αποθήκης
  • Υποστήριξη κατά τον φορολογικό έλεγχο

Διοίκηση επιχειρήσεων

Η εν γένει διοίκηση ενός οργανισμού συνίσταται στον συντονισμό και την επίβλεψη όλων των τμημάτων του. Διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο για την ανάπτυξή του. Ειδικά σε επίπεδο μικρομεσαίων και οικογενειακών επιχειρήσεων. Η ορθή διαχείριση των διαθέσιμων πόρων μιας εταιρείας είναι κομβικής σημασίας για την βιωσιμότητά της.

Υπό αυτό το πλαίσιο, είμαστε σε θέση να συμβάλλουμε στην ορθή λήψη των απαραίτητων για την λειτουργία της επιχείρησής σας αποφάσεων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί,  δρώντας συμβουλευτικά και από κοινού με την υπόλοιπη διοικητική ομάδα ως μέλος της. Αλλά και όντας επιφορτιζόμενοι με την εξ ολοκλήρου άσκηση της διοίκησης. Σε περιπτώσεις δε, όπου δεν μπορούν να ληφθούν αποφάσεις σε οποιασδήποτε μορφής εταιρεία λόγω διχογνωμίας, και οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των ιδιοκτητών έχουν οδηγηθεί σε αδιέξοδο, αναλαμβάνουμε την προσωρινή διοίκηση των εταιρειών σε συνεννόηση πάντοτε με τους ιδιοκτήτες τους. Επιπροσθέτως, έχοντας σημαντική εμπειρία σε εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρείες, αναλαμβάνουμε θέσεις ευθύνης σε Επιτροπές Ελέγχου σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας.

Όμως, προαπαιτούμενο για την ορθή διοίκηση και λήψη αποφάσεων σε έναν οργανισμό, είναι η αναλυτική και συστηματική καταγραφή. Καταγραφή της στρατηγικής και των μακροπρόθεσμων στόχων του, στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται σε ένα επιχειρηματικό σχέδιο. Η έκθεση αυτή είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τη βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης. Αποτελεί σημείο αναφοράς για τον έλεγχο της επίτευξης ή όχι των στόχων της επιχείρησης. Παράλληλα παρέχει και μια ξεκάθαρη εικόνα για την αγορά, τους πελάτες και τους ανταγωνιστές της. Με εξειδίκευση κυρίως στον βιομηχανικό κλάδο, είτε πρόκειται για νεότευκτη είτε για υφιστάμενη επιχείρηση, αναλαμβάνουμε να εκπονήσουμε το σχετικό επιχειρηματικό πλάνο τεκμηριώνοντάς το με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και αναλύσεις.

Αναδιοργάνωση επιχειρήσεων

Διανύοντας μια περίοδο συνεχώς εντασσόμενου ανταγωνισμού τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, η προσαρμογή των επιχειρήσεων σε νέες συνθήκες καθίσταται πλέον επιτακτική. Έτσι, με γνώμονα την παροχή ολοκληρωμένων επιχειρηματικών λύσεων, οι εξειδικευμένοι σύμβουλοί μας εγγυώνται την βέλτιστη αναδιοργάνωση της επιχείρησής σας. Έτσι ώστε ώστε να είναι ανταγωνιστική και σύγχρονη.

Υπό αυτό το πρίσμα, μπορούμε να δομήσουμε εξ αρχής ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου ή να αναδιοργανώσουμε ένα ήδη υπάρχον. Αυτό γίνεται σύμφωνα πάντοτε με τις ισχύουσες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις, αλλά και τα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου. Όσον αφορά την διαχείριση των εισπράξεων της επιχείρησης, μπορεί να επιτευχθεί μία ριζική μείωση των επισφαλών απαιτήσεων μέσω της οργάνωσης και διαχείρισης ενός άρτιου συστήματος πιστωτικής πολιτικής. Συμπληρωματικά σε αυτό, διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά τις αναμενόμενες εισπράξεις και τις μελλοντικές πληρωμές. Αυτό το πετυχαίνουμε. δομώντας ένα λειτουργικό σύστημα χρηματοροών με βάση τις ανάγκες της επιχείρησης.

Σε πολλές περιπτώσεις όμως, μία λανθασμένη επιχειρηματική απόφαση μπορεί να στοιχίσει το μέλλον της επιχείρησης, Ειδικά αν αυτή λήφθηκε βάσει παραπλανητικών ή ανεπαρκών δεδομένων. Έτσι, σκοπεύοντας στη βελτίωση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας της εταιρεία σας, αξιοποιούμε τα νέα τεχνολογικά εργαλεία της Πληροφορικής. Επιπλέον σας παρέχουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα διοικητικής πληροφόρησης. Επίσης, σημαντικό ρόλο στην ορθή λειτουργία μίας παραγωγικής μονάδας, διαδραματίζει και η εφαρμογή της κατάλληλης κοστολογικής διαδικασίας, την οποία υλοποιούμε έτσι ώστε να προκύπτουν ποιοτικά δεδομένα και κυρίως η κερδοφορία εκάστου προϊόντος.

Δεδομένου ότι η διαχείριση των αποθεμάτων αποτελεί έναν από τους πιο νευραλγικούς τομείς κάθε εταιρείας, σας παρέχουμε υψηλού επιπέδου εξειδικευμένες λύσεις. Λύσεις στην οργάνωση και λειτουργία μιας μηχανογραφημένης αποθήκης. Αναλυτικότερα, και ύστερα από εκτενή καταγραφή των αναγκών της επιχείρησης, είμαστε σε θέση να υλοποιήσουμε διάφορα έργα.   Μερικά από αυτά είναι η κωδικοποίηση των ειδών, ο αυτοματισμός με bar code και η οργάνωση του τμήματος διακίνησης.

Τέλος, με τους ελέγχους των φορολογικών αρχών να εντείνονται και με το κράτος να υιοθετεί νέες τεχνικές ελέγχου, οι επιχειρήσεις βρίσκονται συχνά υπό την μέγγενη ενός φορολογικού ελέγχου. Σε αυτό το πλαίσιο, σας παρέχουμε πλήρη υποστήριξη κατά την διάρκεια αυτού, προλαμβάνοντας έτσι υπέρμετρα πρόστιμα και προσαυξήσεις τα οποία είναι δύσκολο να αμφισβητηθούν μετά από την ολοκλήρωσή του.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα ή απορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας